COMBO Hệ Thống Âm Thanh Thông Báo - Di Tản, Phát Nhạc Nền BGM